Faraz Spoon 1-قاشق فراز 1

قاشق فراز شرکت نخستین فراز همیشه  با در نظر گرفتن کیفیت وتنوع رنگ در قاشق های فراز که در بازار به نام قاشق های کافه معروف می باشند توانسته تا رضایت مشتری را  جلب نماید .

Faraz Spoon 3 – قاشق فراز 3

  (Product Code : SI41          Size(mm) : 150           Packing : 10 kg (seprate 2 kg each pack بصورت بسته بندی های دو کیلویی جداگانه 

Faraz Spoon 2 – قاشق فراز 2

(Product Code : SI51          Size(mm) : 130           Packing : 10 kg (seprate 2 kg each pack بصورت بسته بندی های دو کیلویی جداگانه